Mreže RC i CSU Srbije
Februar 24, 2018, 07:06:40 am *
Dobrodošli, Gost. Molim vas prijavite se ili se registrujte.
Da niste izgubili svoj aktivacioni e-mail?

Prijavite se korisničkim imenom, lozinkom i dužinom sesije
Vesti: SMF - Just Installed!
 
  Početna Pomoć Pretraga Prijavljivanje Registracija  
  Prikaži poruke
Stranice: [1] 2
1  Školska 2012/2013 / Vaspitni rad / 148 Одељењски старешина у савременој школи poslato: Oktobar 23, 2012, 07:54:38 am
Институција   Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52, 31000 Ужице

Координатор   Милена Вићевић, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031/512-580, 062/808-67-58

Аутори   Милка Павловић, Славица Симић, Севда Рамовић, Радица Благојевић Радовановић, Весна Ешпек Дебељевић, Дивна Марковић, Маријана Симовић Aлексић

Реализатори   Милка Павловић, Славица Симић, Севда Рамовић, Радица Благојевић Радовановић, Весна Ешпек Дебељевић, Дивна Марковић, Маријана Симовић Aлексић

Општи циљеви   Повећање компетенција наставника за улогу одељењског старешине у савременој школи

Специфични циљеви   Упознавање улога и подручја рада одељењског старешине, унапређење рада са ученицима, родитељима, школским колективом и друштвеном средином
Садржај и активности    1. Увод – циљеви програма семинара. 2. Подручја рада и улоге одељењског старешине. 3. Рад одељењског старешине са ученицима (Упознавање са узрасним карактеристикама ученика; Рад одељењског старешине на формирању ученичког колектива кроз одељењску заједницу; Саветодавни рад и решавање проблема са ученицима; Утицај одељењског старешине на однос ученика према школи – модел наставника и његове интервенције, васпитни стилови). 4. Сарадња са колективом школе (Значај сарадње одељењског старешине са колегама – наставно и ненаставно особље; Идентификовање добре и лоше сарадње са наставницима, стручним сарадницима, управом и помоћним особљем школе; Стратегије за превазилажење лоше сарадње). 5. Сарадња са родитељима (Предуслови за добру сарадњу са родитељима; Сарадња са различитим типовима родитеља и укључивање родитеља у решавање проблема). 6. Самовредновање и вредновање рада одељењског старешине (дефинисање индикатора и минимални стандарди за успешан рад одељењског старешине). 7. Практичан рад и анализа у изабраном подручју проблема. 8. Евалуација семинара.
Циљна група   наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, директор/помоћник директора

Број учесника   30

Трајање   три дана (24 бода)
2  Školska 2012/2013 / Vaspitni rad / 129 Како са насиљем и васпитним проблемима у школи poslato: Oktobar 23, 2012, 07:52:52 am
Институција   Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52, 31000 Ужице

Координатор   Милена Вићевић, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031/512-580, 062/808-67-58

Аутори   Дивна Марковић, Славица Симић, Весна Ешпек Дебељевић, Радица Благојевић Радовановић

Реализатори   Дивна Марковић, Славица Симић, Весна Ешпек Дебељевић, Радица Благојевић Радовановић

Општи циљеви   Обука наставника за решавање васпитних проблема, спречавање и решавање проблема насиља, злостављања и занемаривања у школи

Специфични циљеви   Познавање законских оквира којима се дефинишу поступци у ситуацијама насиља; Развијање вештина решавања проблема; Поступци развоја партнерства; Познавање и вођење документације

Садржај и активности    1. Увод (садржај и циљеви). 2. Законски оквир (Обавезе школе у примени законских аката – закон, Посебни протокол за заштиту деце, Протокол о поступању –упознавање са законским основама и другим документима везано за васпитни рад,превенцију насиља,злостављања и занемаривања; Кораци у васпитном и васпитно-дисциплинском поступању и појмови васпитног и васпитно-образовног рада – садржај васпитног рада и појачаног васпитног рада; процедуре покретања васпитог и васпитно-дисциплинског поступка; улоге одељенског старешине, родитеља, ученика и тима за заштиту). 3. Рад са ученицима (Узрасне особености, очекивана понашања и поступци позитивног васпитног рада; Разврставање понашања различитог узраста за ученике основне – млађи и старији узраст, односно средње школе – средња и позна адолесценција, упоређивање са очекиваним понашањем типичног узраста; Информисање о поступцима позитивног васпитног утицаја са различитим узрастима; Врсте проблема – деца којој је потребан васпитни и појачан васпитни рад – типологизација и основне карактеристике; Безбедна школа – поступци за постизање поштовања правила; Како се постиже безбедно окружења; Рад са ученицима којима је потребна додатна васпитна подршка–управљање кризним ситуацијама –збрињавање, садржаји интервенције по нивоима у зависности од врсте проблема). 4. Сарадња (Поступци за успостављање сарадње – одељењски старешина наставници, стручна служба, тим за заштиту, директор, особље школе, родитељи, институције ван школе – ненасилна комуникација, тимски рад, стварање партнерског односа). 5.Евиденција (Врста евиденције и начин вођења и редослед). 6. Практичан рад (изабрани васпитни проблеми из праксе – практична самостална примена стечених знања и вештина на семинару). 7. Евалуација.

Циљна група   наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора

Број учесника   30

Трајање   два дана (16 бодова)
3  Školska 2012/2013 / Vaspitni rad / 126 Јачање капацитета наставника за васпитни рад poslato: Oktobar 23, 2012, 07:50:18 am
Институција   Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52, 31000 Ужице

Координатор   Милена Вићевић, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031/512-580, 062/808-67-58

Аутори   Гордана Томоњић, Радица Благојевић-Радовановић, Жана Бојовић

Реализатори   Гордана Томоњић, Радица Благојевић-Радовановић, Жана Бојовић

Општи циљеви   Повећање компетенције наставника за превенцију и решавање васпитних проблема у складу са ЗОСО и В-ња и упознавање са начином спровођења протокола о поступању у установи у случају НЗ и З-ња

Специфични циљеви   Познавање законске регулативе васпитног рада са ученицима и правилника о Протоколу поступања у установи у одговору на НЗ и З-ње и разумевање значаја превентивног и интервентног васпитног рада
Садржај и активности    1.Циљеви семинара. 2. Законска регулатива васпитног рада са ученицима (Обавеза, одговорност ученика, наставника, родитеља). 3. Превентивни васпитни рад (Модел наставника и васпитни стилови у раду; Како модели наставника утичу на понашање и васпитање ученика у одељењу; Кaкo бити успешан у саветодано-инструктивном раду, основна начела индивидуалног и групног саветодавног рада; превентивне активности које су довеле до успеха у васпитном раду). 4. Овладавање вештинама рада и сарадње са ученицима, родитељима и другим релевантним институцијама (Стратегије решавања проблема са ученицима; Родитељи као партнери у решавању проблема; Како придобити родитеља као партнера; Разматрање активности родитеља које подразумевају васпитни рад, Основна обележја партнерства и принципи партнерског односа). 5. Представљање правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање (Упознавање са задацима Тима за заштиту деце/ученика од НЗ и З и Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на НЗ и З). 6. Шта је насиље и како га препознати (Емотивна и неурофизиолошка основа насиља; Разматрање узрока насиља са емотивног и неурофизиолошог аспекта, користећи истраживања Д.Големана и Е.Џенсена; Која понашања захтевају појачан васпитни рад; Бенигна и малигна агресија Колики је утицај наслеђа, а колики васпитања на агресивно понашање код деце; Индивидуално и групно насиље). 7. Превентивне и интервентне активности (Превентивне активности; Интервентне активности). 8. Практична примена превентивних и интервентних активности на примериа из праксе. 9. Евалуација

Циљна група   наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора

Број учесника   30

Трајање   два дана (16 бодова)
4  Školska 2012/2013 / Srpski jezik i književnost / 788 Методички приступ oбради књижевности у млађим разредима poslato: Oktobar 23, 2012, 07:45:30 am
Институција   Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52, 31000 Ужице

Координатор   Милена Вићевић, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031/512-580, 062/808-67-58

Аутори   Жељка Лукић Радојичић, Катарина Чарапић

Реализатори   Жељка Лукић Радојичић, Катарина Чарапић, Оливера Петровић, Зденка Миливојевић, Марица Николић

Општи циљеви   Пружање практичне помоћи учитељима да замене предавачку наставу, при обради књижевности, за креативну реализацију путем интерактивних метода рада

Специфични циљеви   Јачање професионалних компетенција учитеља за креативнију наставу књижевности; Иновирање приступа обраде књижевности у циљу функционалнијег усвајања знања
Садржај и активности    1. Народна књижевности – Обрада садржаја народне књижевности у млађим разредима кроз рад у пару, групни облик и путем кооперативног учења. Први део радионице подразумева мотивационе игре, којима се учесници уводе у свет одређене народне књижевне врсте, формулисане кроз неку кључну реч, асоцијативан или контрастни цртеж или стиховану слагалицу. У другом делу радионице предвиђена је реализација хоризонталне повезаности унутар предмета односно стварање нове наставне јединице којој ће претходна књижевна врста бити подстицај и мотивација. 2. Бајке – Анализа бајки Десанке Максимовић, Х.К. Андерсена, Браће Грим и Гроздане Олујић применом различитих нивоа сложености; Путем групног облика рада, кроз четири разреда, интерактивним приступом, учесници приступају изради сценарија часа за одређену бајку на основу добијених стваралачких задатака (циљ ове радионице је побуђивање свести учесника о великој потреби увођења диференциране наставе у учионице). 3. Различити нивои сложености – Дорада питања РНС за проверу усвојености књижевних садржаја у складу са Блумовом таксономијом, индивидуална анализа сопствене праксе у оцењивачком процесу. 4. Роман – Карактеризација ликова у роману Бела Грива; Преузимање драмске улоге и разумевање утицаја писања из угла улоге на ослобађање ученичких потенцијала при говорном и писменом изражавању; Оспособљавање учесника за примену кооперативног учења у обради сложеног књижевног дела и мотивација ученика за читање обимног дела; Креирање применљивог наставног средства. 5. Поезија – Обрада збирки поезије Јована Јовановића Змаја, Добрице Ерића, Душана Радовића и Милована Данојлића путем кључних речи и читалачких кругова; Радионица – обрада збирке поезије путем симулације конкретне наставне ситуације (организација рада на збирци песама путем динамичног, истраживачког и стваралачког приступа који ће ученике мисаоно и емотивно ангажовати и изазвати њихову радозналост за садржаје целе збирке песама).

АКТИВНОСТИ, предавања, радионице.

Циљна група   наставник разредне наставе, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора

Број учесника   15-30

Трајање   два дана (15 бодова)
5  Školska 2012/2013 / Srpski jezik i književnost / 787 Методички приступ oбради граматике у млађим разредима poslato: Oktobar 23, 2012, 07:39:32 am
Институција   Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52, 31000 Ужице

Координатор   Милена Вићевић, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031/512-580, 062/808-67-58

Аутори   Жељка Лукић Радојичић, Катарина Чарапић

Реализатори   Жељка Лукић Радојичић, Катарина Чарапић

Општи циљеви   Пружање практичне помоћи учитељима да замене предавачку наставу, при обради граматике, за креативну реализацију путем интерактивних метода рада

Специфични циљеви   Јачање професионалних компетенција учитеља за креативнију наставу граматике; Иновирање приступа обраде граматике у циљу функционалнијег усвајања знања
Садржај и активности    УЧЕЊЕ УЧЕЊА: 1. Упознавање учесника са иновативним методама при обради и утврђивању граматичких садржаја кроз практичну организацију хомогених и хетерогених група, са акцентом на поделу улога унутар група ради подједнаке поделе рада и међусобне одговорности. 2. Кооперативно учење – упознавање са иновативним моделима наставе, као што је интегративна настава, проблемска настава, амбијентална настава, различити нивои сложености обрадом одређених граматичких садржаја. 3. Креирање наставне јединице из одређене области граматике путем иновативних наставних метода. 4. Фонетика – Правила акцентовања; Интерактивно учење у стваралачкој настави граматике; Примена мотивационих игара као увод у различите делове речи и дужине акцента да би се кроз следећу активност учесници бавили упоређивањем књижевног и дијалекатског акцента ради кориговања како сопственог тако и ученичког изговора. 5. Правопис – Учим да користим Правопис; управни говор; хумор и комика у служби учења, позајмљенице и туђице у српском језику; Практична примена правописа кроз корекцију СМС, креирање блогова и постављање ФБ садржаја; Уочавања правописних неправилности, које ће послужити као подстицајно наставно средство при обради правописних садржаја; Радионице, кроз дискусију две супротстављене групе, драматизација неке од понуђених ситуација приликом које ће симулирати правилан и неправилан изговор. 6. Морфологија и синтакса –Теоретско предавање о морфологији и синтакси као саставним деловима граматике; Мотивационе игре као увод у разликовањe врста речи, врста реченица, реченичних чланова и граматичких категорија променљивих врста речи; Креирање сценарија часа кроз амбијентално учење; Свака група се бави различитим задацима – обрада врста речи кроз амбијентално учење; обрада реченичних чланова кроз амбијентално учење; обрада врста реченица кроз амбијентално учење; обрада граматичких категорија променљивих врста речи кроз амбијентално учење; Повезивање наставе граматике са наставом књижевности кроз обрађене књижевне текстове ради избегавања „граматизирања“ (што је чест пример погрешног приступа реализацији наставе граматике у млађим разредима основне школе); Презентација примене добијеног наставног средства (продукта радионичарског рада) – шарени граматички воз. 7. Граматичка лепеза – Састављање питања у складу са нивоима образовних стандарда; Теоретско предавање о индивидуализацији наставе путем различитих нивоа сложености – Ниво памћења и разумевања; Ниво примене наученог; Ниво анализе наученог; Ниво синтезе и евалуације наученог; Састављање питања у складу са Блумовом таксономијом; „Лепеза питања“, ново веома примењиво наставно средство које учесницима може да послужи у наставној пракси при провери усвојености садржаја и других наставних предмета.

АКТИВНОСТИ, предавања, презентације, радионице.

Циљна група   наставник разредне наставе, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора

Број учесника   15-30

Трајање   два дана (15 бодова)
6  Školska 2012/2013 / Srednje stručno obrazovanje (stručni predmeti) / 744 Органска производња у пољопривреди poslato: Oktobar 23, 2012, 07:36:59 am
Институција   Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52, 31000 Ужице

Координатор   Милена Вићевић, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031/512-580, 062/808-67-58

Аутори   Никола Бајић

Реализатори   Никола Бајић
Општи циљеви   Унапређење знања о органској производњи у Србији; Подстицање интересовања за производњу здраве хране; Унапређење наставничких компетенција из ове области; Очување животне средина; Очување биодиверзитета

Специфични циљеви   Подстицање развоја органске производње на економијама пољопривредних школа у Србији; Стварање центара компетенција за органску производњу; Умрежавање индивидуалних пољопривредних произвођача око пољопривредних школа
Садржај и активности    1. Циљеви, садржаји и начин рада на семинару. 2. Стање органске производње у Србији и у свету. 3. Земљиште, вода и ваздух у органској производњи. 4. Обрађивање и ђубрење земљишта у органској производњи. 5. Неговање биљних врста у органској производњи са посебним освртом на заштиту биља. 6. Наводњавање у органској производњи. Технологија производње биљних врста у ратарству и повртарству. 7. Плодоред у органској производњи. 8. Законски прописи и сертификација.

Циљна група   наставник стручних предмета – средња стручна школа, директор/помоћник директора

Број учесника   30

Трајање   један дан (6 бодова)
7  Školska 2012/2013 / Društvene nauke / 196 Проактивни приступ учењу историје – нове методе и технике poslato: Oktobar 23, 2012, 07:34:24 am
Институција   Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52, 31000 Ужице

Координатор   Милена Вићевић, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031/512-580, 062/808-67-58

Аутори   Зорица Димитријевић, Весна Лучић, Оливер Мићић Бућић

Реализатори   Зорица Димитријевић, Весна Лучић, Оливер Мићић Бућић

Општи циљеви   Унапређивање наставе историје и професионално оснаживање наставника за примену проактивних метода и техника

Специфични циљеви   Проширивање знања и примена проактивних метода/техника/е-техника/задатака/инструмената за праћење часа, ради остваривања стандарда наставе историје
Садржај и активности    1. Значај и примена стандарда у наставном предмету историја (ППТ, групни рад). 2. Стандарди и ученичка постигнућа (вежбање на задатим примерима). 3. Представљање метода/техника рада у настави историје (вежбање на задатим примерима из уџбеника за основну и средњу школу). 4. Посебни принципи историје (теоријски оквир-ППТ).
5. Остваривање посебних принципа наставе историје (адекватан избор метода/ техника, питања и задатака, писање сценарија за час, симулација часа). 6. Упознавање са иновативним информационим техникама (Free Mind, Edraw, креатор фолија, пројектор фолија и тајм-лајн мејкер – теоријски оквир и демонстрација). 7. Примена иновативних информационих техника на задатим примерима из уџбеника за основну и средњу школу). 8. Веза стандарда, задатака и метода/техника (вежба). 9. Елементи доброг задатка (ППТ). 10. Анализа готових задатака и тестова. 11. Самостална израда задатака објективног типа у складу са стандардима. 13. Представљање инструмената и техника евалуације часа и њихова израда. 14. Евалуација семинара.

Циљна група   наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа

Број учесника   15-25

Трајање   два дана (16 бодова)
8  Školska 2012/2013 / Bibliotekarstvo / 10 Школске и јавне библиотеке на заједничком задатку poslato: Oktobar 23, 2012, 07:31:38 am
Институција   Народна библиотека Ужице, Трг Партизана 12, 31000 Ужице

Координатор   Анђа Бјелић, abjelic@biblioteka-uzice.rs, 031/514-578, 069/229-96-87

Аутори   Анђа Бјелић, Драгослава Родаљевић, Ратка Вучковић

Реализатори   Анђа Бјелић, Драгослава Родаљевић, Ратка Вучковић

Општи циљеви   Унапређење библиотечке делатности у школским библиотекама, међусобна сарадња школских и јавних библиотека у циљу задовољења културних потреба ученика (информационе потребе, културне потребе за образовањем и културне потребе за забавом и разонодом)

Специфични циљеви   Инклузија деце са посебним потребама у културно-образовни програм школске и јавне библиотеке; Подстицање креативног одрастања за сву децу под једним условима; Социјализација друштвено неприлагођене деце, развијање вештине комуникације и асертивног понашања кроз креативне радионице у библиотеци; Коришћење дигиталних ресурса у васпитно-образовном раду.

Садржај и активности    1. Завичајна грађа као подршка васпитно-образовном систему. 2. Електронски извори у функцији образовања ученика. 3. Упознавање са БИС-ом (Библиотечко информативни систем) и ВБС-ом (Виртуелна библиотека Србије) и базама COBISS.SR, doilSerbia, SCIndexs. 4. Коришћење ресурса Дигиталне библиотеке Србије у настави. 5. Култура за све – инклузија деце са посебним потребама у културно-образовни програм библиотека. 6. Социјализација друштвено неприлагођене деце и развој вештине комуникације у оквиру креативне радионице. 7. Школска библиотека као део интернет презентације школе. 8. Друштвене мреже – фејсбук, твитер... као подршка у раду школске библиотеке. 9. Маркетинг дечјег стваралаштва.

Циљна група   наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора

Број учесника   30

Трајање   два дана (16 бодова)
9  Školska 2012/2013 / Predškolsko vaspitanje i obrazovanje / 625 Употреба штампаних дидактичких материјала у предшколском васпитању и образ poslato: Oktobar 22, 2012, 10:58:07 pm
Институција   Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52, 31000 Ужице

Координатор   Милена Вићевић, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031/512-580, 062/808-67-58

Аутори   Снежана Маринковић, Славица Симић

Реализатори   Снежана Маринковић, Љиљана Костић, Славица Симић

Општи циљеви   Обука васпитача да користе штампане дидактичке материјале (ШДМ) у планирању, креирању и реализовању васпитно-бразовних активности у дечјем вртићу

Специфични циљеви   Разумевање природе учења и узрасних карактеристика на предшколском узрасту и обука васпитача да према потребама деце одаберу и користе квалитетне ШДМ
Садржај и активности    1. Уводне активности – Упознавање садржаја програма. 2.Врсте проблема у планирању, креирању и реализацији активности. из перспективе васпитача – индивидуално и кроз интеграцију искустава у групи; груписање проблема, дискусија. Предавање о улози васпитача и кроз групни рад повезивање са активностима у креирању и реализацији образовно-васпитних садржаја. 3. Узрасне карактеристике деце предшколских узраста – у групама учесници добијају картице са различитим развојним особеностима деце предшколског узраста у складу са развојном мапом. Потребно је да заједнички одреде особености и узрасте. Дискусија о критичним особеностима и узрасту, норме интелектуалног, социо-емоционалног развоја и развоја говора. 4. Природа учења на предшколском узрасту – учесници дају своје виђење природе учења на предшколском узрасту и пореде са развојном теоријом учења Виготског (која се излаже у виду кратког предавања и презентације) и доводи у везу са ситуацијама учења у пракси. 5. Штампани дидактички материјали (ШДМ) као извор и средство учења. Учесници се упознају са врстама знања и учења који су присутни на предшколском узрасту, као и са дометима ШДМ за посредовање тих врста знања у процесу учења на предшколском узрасту. Своје разумевање повезаности типова учења, знања и дидактичких материјала проверавају кроз вежбу у групи; презентовање и дикутовање о резултатима. 6.Критеријуми за процену ваљаности и функционалности ШДМ. Учесници упознају са критеријумима за процену ваљаности и функционалности ШДМ, затим у групама вежбају примењивање тих критеријума у анализи материјала. 7.Креирање ситуација учења 1. део – Учесници добијају конкретне ШДМ и имају задатак да препознају и креирају ситуације учења за које ти материјали могу послужити, повезујући са развојним потребама деце, анализа и дискусија. 7. Креирање ситуација учења 2. и 3. део – Учесници вежбају развијање различитих животних тема уз помоћ различитих ШДМ у фази осмишљавања активности за децу. Воде рачуна о узрасту деце и развојним обележјима групе у којој раде. Групе излажу своја решења и врши се конструктивна критичка анализа урађених ситуација учења. 8.Осврт на пређене садржаје и евалуација.

Циљна група   васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи/школи

Број учесника   30

Трајање   два дана (16 бодова)
10  Školska 2012/2013 / Predškolsko vaspitanje i obrazovanje / 594 Обука васпитача и учитеља за припремни предшколски програм poslato: Oktobar 22, 2012, 10:56:24 pm
Институција   Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52, 31000 Ужице

Координатор   Милена Вићевић, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031/512-580, 062/808-67-58

Аутори   Снежана Маринковић, Славица Симић, Љиљана Костић

Реализатори   Снежана Маринковић, Славица Симић, Љиљана Костић

Општи циљеви   Повећање компетенција васпитача и учитеља у ППП-у за рад у складу са природом учења и развојним и специфичним потребама деце на предшколском узрасту

Специфични циљеви   Обука за рад; Улоге васпитача; Циљеви, готовост за полазак у школу; Развој, природа учења; Додатна и посебна подршка специфичној деци; Вођење евиденције
Садржај и активности    1. Програм семинара. 2. Подручја проблема у припремном предшколском програму – ППП из перспективе васпитача (Учесници индивидуално и групно дефинишу проблеме са којима се сусрећу у ППП-у, изражавају своје потребе и издвајају најзначајније; са теоријског аспекта дефинишу улоге васпитача и повезују са подручјима проблема). 3. Особености деце (узрасне, развојне особености деце предшколског узраста и њиховње потребе дефинишу се и препознају на основу класификације према развојној мапи; дискусија о граничним особеностима; природа учења у предшколском узрасту дефинише се кроз искуство учесника и презентовање савремених теорија учења). 4. Концепција ППП (Упоређују се спонтана, искуствена схватања циљева и сврхе ППП-а са законским решењима и дефинишу суштинске одреднице које се пројектују у пракси. Готовост (спремност) за полазак у школу препознаје се као резултат узрасних особености деце и образовних предшколских захтева; Презентација о појму готовости/спремности и врстама припреме за школу; формирају се групе учесника према врстама готовости/спремности; размена мишљења, додела различитих почетних задатак за одређивање неопходних врста готовости за остваривање појединих задатака ППП-а; размена/ротација решења задатака међу групама; презентовање решења, дискусија; Истицање развоја свих готовости и одређивање њиховог односа са наглашеном припремом за школу (описмењавање), коју некад очекују родитељи и учитељи). 5. Садржај педагошке документације за рад ( искуства учесника, технике праћења и посматрања – теорија и пракса; размена сазнања учесника о законским захтевима за рад са децом са специфичним потребама – даровитом децом и децом са сметњама у развоју – деца са посебним потребама; презентација законске регулативе и документације која се односи на ППП, са посебним фокусом на елементима педагошког профила, индивидуализацији и индивидуалном образовном плану – ИОП; пример једног педагошког профила и ИОП-а у предшколској групи.) 6.Утврђивање потреба деце (Учесници, користећи предзнања и материјале о готовости, узрасним нормама, природи учења и техникама праћења и посматрања, на примеру одређеног детета, са којим су радили или раде, а које има специфичности и са њим је потребно радити по ИОП-у, у групном раду утврђују потребе изабраног детета, раде педагошки профил, приоритетна подручја, исходе по подручјима, активности и динамике). 7.Креирање ситуација учења (Креирање конкретних ситуација учења за групу и укључивање посебних активности за конкретну децу са посебним потребама – деца са сметњама у развоју и даровита деца; презентовање рада и конструктивна критичка анализа). 8.Осврт на пређене садржаје и евалуација семинара.

Циљна група   васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи/школи

Број учесника   30

Трајање   два дана (16 бодова)
11  Školska 2012/2013 / Opšta pitanja nastave / 527 Обука наставника у решавању развојних проблема и проблема код деце-ученика poslato: Oktobar 22, 2012, 10:53:37 pm
Институција   Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52, 31000 Ужице

Координатор   Милена Вићевић, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031/512-580, 062/808-67-58

Аутори   Радица Благојевић-Радовановић, Гордана Томоњић, Катарина Карановић, Јасна Максимовић

Реализатори   Радица Благојевић-Радовановић, Гордана Томоњић, Катарина Карановић, Јасна Максимовић

Општи циљеви   Повећање компетенција и сензибилитета наставника за рад са ученицима са тешкоћама у развоју и напредовању, помоћу савремених техника у настави

Специфични циљеви   Овладавање вештинама комуникације и рада са ученицима који имају тешкоће у развоју и њиховим родитељима и вештинама примене креативних техника у настави
Садржај и активности    1. Циљеви и начин рада на семинару 2. Специфични рзавојни проблеми ученика и ученика са сметњама у развоју: а)Специфични развојни проблеми – идентификација и процена. (Коришћењем технике Веновог дијаграма учесници листају сличности и разлике деце са и без тешкоћа.) Упознавање са развојним проблемима и тешкоћама ученика са сметњама у развоју, узроцима, симптомима специфичног узраста, кроз најновија неурофизиолошка сазнања. б) Стратегије у решавање проблема: ,,Шта могу да учиним као наставник?“ (Кроз одређене припремљене и разрађене стратегије, после сваке излистане сметње у развоју, на конкретним примерима ученика, свака група учесника процењује и бира стратегије у раду.)
3. Рад наставника са ученицима: а)Утицај наставника на стварање позитивне климе у одељењу и развијање комуникацијских вештина у решавању конфликта у одељењу. Шта је битно за однос наставник-ученик, који су предуслови успешне комуникације? Како да наставници примене концепте ,,поштовање ученикових потреба“, ,,учење с љубављу“, ,,двосмерна комуникација“. (Излиставањем најчешћих проблеме који се јављају у комуникацији са ученицима тражи се најбољи начин за решавање.) б) Значај емотивног развоја на остале аспекте развоја и на постизање пколског успеха (Учесници се упознају са различитим аспектима развоја са нагласком на емоционалну интелигенцију, кроз најновија истраживања.) в)Увођење креативних техника у настави ради повећања функционалног знања код ученика са и без тешкоћа у развоју. (Учесници се упознају са визуелним техникама – дијаграмима, речници са сликама, са легендом, процесним и мрежним; мапом ума и техникама памћења – помоћу којих представљају једну наставну јединицу.) 4.Улога родитеља у васпитању и образовању деце са тешкоћама у развоју и учењу: а)Родитељи као партнери школе. Презентација – проблем патње, трагедије, скривене жртве, ради бољег разумевања потреба родитеља. Шта родитељи очекују од стручњака, наставника и обрнуто? Како придобити родитеља као партнера школе? Која је улога родитеља у тиму за додатну подршку? б)Стратегије у развијању комуникацијских вештина у саопштавању осетљивих информација родитељима који имају децу са сметњама у развоју. (Групе, на примерима лошег начина обраћања родитељу, осмишљавају адекватнији начин обраћања.) 5. Инклузивно образовање између теорије и праксе: а)Савремена кретања у васпитању и образовању (инклузија и интеграција). (Учесници износе своје асоцијације на термине инклузија и интеграција и праве разлику између инклузије и интеграције.) б)Упознавање са законском регулативом инклузивног образовања. (Учесници се упознају са законском регулативом инклузивног образовања. в)Индивидуални приступ у васпитању и образовању. (Учесници праве разлику између индивидуалног и индивидуализованог рада, када и у којим случајевима се користи ИОП.) д) Конципирање инклузивног часа у инклузивном одељењу (примена стеченог знања на семинару и добијен материјал). 6. Евалуација семинара.

Циљна група   наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора

Број учесника   30

Трајање   два дана (16 бодова)
12  Školska 2012/2013 / Opšta pitanja nastave / 449 Методе и облици наставе у основном и стручном образовању одраслих poslato: Oktobar 22, 2012, 10:51:27 pm
Институција   Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52, 31000 Ужице

Координатор   Милена Вићевић, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031/512-580, 062/808-67-58

Аутори   Бојан Михајловић, Владан Јанковић

Реализатори   Бојан Михајловић, Владан Јанковић, Тања Рајић, Слободан Јовановић, Биљана Игњатовић, Милена Вићевић

Општи циљеви   Стицање знања, вештина и компетенција наставника за рад у основном и стручном образовању одраслих

Специфични циљеви   Развијање професионалних знања у наставном раду са одраслима, препознавање и употреба адекватних метода и облика наставе у образовању одраслих
Садржај и активности    1. Циљеви и очекивани ефекти семинара. 2.Циљ и функције основног и стручног образовања одраслих (Концепт доживотног образовања). Радионица: функције основног и стручног образовања одраслих, постери за презентацију. 3. Функционална писменост и самообразовање (Дефинисање функционалне писмености, критеријума писмености, садржаја...; појам и карактеристике самообразовања). 4. Примена андрагошког циклуса у основном и стручном образовању одраслих (користећи модел андрагошког циклуса учесници на конкретним примерима израђују гантограм наставног плана). 5. Специфичности наставног рада са одраслим ученицима (путем асоцијација и дискусусије, на флип чарту се исписују специфичности наставног рада са одраслим лицима, обрада конкретне карактеристике наставног рада). 6. Методе и облици наставе у образовању одраслих (упознавање са методам и облицима наставе). 7. Активна (интерактивна) настава у образовању одраслих (Упознавање са концептом активне наставе у образовању одраслих, њеним значајем и функцији). 8. Вештине и компетенције наставника у образовању одраслих (Практична примена стечених знања и вештина на семинару путем симулација на по унапред смишљеном сценарију). 9. Наставник у улози ментора у образовању одраслих (Значај , функција и улога наставника као ментора у образовању одраслих). 10.Евалуација

Циљна група   наставник предметне наставе – основна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора

Број учесника   25

Трајање   два дана (16 бодова)
13  Školska 2012/2013 / Opšta pitanja nastave / 487 Рад у паровима у млађим разредима основне школе poslato: Oktobar 22, 2012, 10:49:38 pm
Институција   Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52, 31000 Ужице

Координатор   Милена Вићевић, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031/512-580, 062/808-67-58

Аутори   Надежда Поповић, Божана Јеверичић

Реализатори   Надежда Поповић, Божана Јеверичић
Општи циљеви   Афирмација рада у паровима као продуктивног облика рада

Специфични циљеви   Сагледавање важности рада у паровима и креативнији приступ реализацији наставе
Садржај и активности    1. Уводни део 2. Теоријски приступ раду у паровима и резултати истраживања у виду презентације на видео-биму (примена рада у паровима у настави; улога учитеља у раду по моделу рада у паровима; за шта рад у паровима оспособљава ученике; дидактичке варијанте рада у паровима; начини формирања парова; резултати истраживања – циљ и задаци истраживања, упитник за ученике, дидактичке вредности рада у паровима). 3. Први задатак за учеснике програма – одређивање које се питање у упитнику за ученике односи на одговарајућу дидактичку вредност (повратна информација на видео биму). Симулација часа наставног предмета свет око нас по моделу рада у паровима) (подела учесника програма у парове; демонстрација уводног текста на видео-биму. 4. постављање проблемске ситуације, питања за све парове; повратна информација на видео-биму; на основу одговора парови добијају називе; рад парова на добијеним задацима презентација резултата рада парова; примена стечених знања у новој ситуацији; повратна информација на видео-биму). 5. Артикулација часова по моделу рада у паровима (групе добијају називе наставних јединица по којима треба да осмисле час применом модела рад у паровима – наставне јединице су из различитих наставних предмета из сва четири разреда основне школе). 6. Презентација резултата рада учесника програма по групама. 7. Завршне активности и евалуација програма.

Циљна група   наставник разредне наставе

Број учесника   25-30

Трајање   један дан (8 бодова)
14  Školska 2012/2013 / Opšta pitanja nastave / 504 Тематско планирање у млађим разредима основне школе poslato: Oktobar 22, 2012, 10:47:46 pm
Институција   Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52, 31000 Ужице

Координатор   Милена Вићевић, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031/512-580, 062/808-67-58

Аутори   Божана Јеверичић, Надежда Поповић

Реализатори   Божана Јеверичић, Надежда Поповић
Општи циљеви   Оснаживање компетенција наставника за израду тематских планова

Специфични циљеви   Осмишљавање модерних, атрактивних начина рада за реализацију часова повезаних у тему
Садржај и активности    1. Програм семинара. 2. Теоријски приступ тематском планирању у млађим разредима основне школе (значај планирања у школи са посебним освртом на планирање у разредној настави; у процесу планирања (учитељ) успоставља се веза између сродних садржаја који се изучавају у више наставних предмета; груписање садржаја према тематској сродности; осмишљавање савремених, атрактивних начина рада за реализацију планираних тематских целина; о настави уз помоћ рачунара и групном облику рада). 3. Презентација примера тематског планирања у другом разреду основне школе (тематско повезивање – обрада текста „Доживљаји мачка Тоше“; тематски повезани часови српског језика, ликовне културе, математике, света око нас и час одељенског). 4. Реализација примера тематски повезаних часова (час ликовне културе; час српског језика; час математикег; час свет око нас; час одељенског старешине). 5. Презентација идеја за израду тематских планова. 6. Учесници програма дају коментаре на презентоване часове реализоване према приказаном тематском плану. 7. Задаци за учеснике програма (подела учесника програма на групе, свака група добија по један оперативни план рада од првог до четвртог разреда – задатак је да група осмисли једа тематски дан и сачини сценарио по коме ће га реализовати). 8. Презентација резултата рада група 9. Завршне активности и евалуација програма.


Циљна група   наставник разредне наставе

Број учесника   25-30

Трајање   један дан (8 бодова)
15  Školska 2012/2013 / Opšta pitanja nastave / 460 Настава путем открића – методе и технике poslato: Oktobar 22, 2012, 10:45:41 pm
Институција   Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52, 31000 Ужице

Координатор   Милена Вићевић, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031/512-580, 062/808-67-58

Аутори   Јелена Бошковић, Вера Исаиловић

Реализатори   Јелена Бошковић, Вера Исаиловић

Општи циљеви   Унапређивање наставе и професионално оснаживање наставника за примену нових метода и техника; Активирање ученика применом нових метода, техника и облика рада

Специфични циљеви   Упознавање наставника са врстама наставе (дефинисање појмова, предности и недостаци); Проширивање постојећих знања наставника о разноврсним методама и техникама и њиховој примени у настави путем открића
Садржај и активности    1. Анализа класичне наставе и наставе путем открића: Увод у тему (подстицање позитивне мотивације учесника). Вежба (методе, технике и облици рада које учесници користе на својим часовима; класична настава, настава путем открића, дискусија предности и недостаци). Презентација водитеља – Настава путем открића, класична настава. 2. Основни кораци у креирању материјала за наставу путем открића. Радионица, три вежбе – садржаји обухватају примере активности ученика и активности наставника из наставног процеса; одабир метода и техника које омогућавају наставу путем открића. 3. Практична примена часова путем открића. Радионица: Практична примена часова путем открића (Израда сценарија за планирани час или наставну тему на основу кога ће се реализовати настава путем открића). 4. Мапе ума – нова техника у настави путем открића (техника која помаже активацији ученика). Радионица: Мапе ума – нова техника бележења. 5. Представљање иновативне информационе технике (програма FreeMind). 6. Евалуација семинара.
Циљна група   наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)

Број учесника   30

Трајање   један дан (8 бодова)
Stranice: [1] 2
Pokreće MySQL Pokreće PHP Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006-2011, Simple Machines Ispravan XHTML 1.0! Ispravan CSS!